eTwinning

 

eTwinning- Europejska współpraca szkół- jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej promującym wykorzystywanie technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współpracują, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwnning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia klasy na Europę.

eTwinning jest akcją adresowaną do szkół. Zapewnia nauczycielom przestrzeń wirtualną i wsparcie organizacyjne, aby pomóc im znaleźć partnerów w krajach europejskich w celu wspólnej pracy, dzieleniu wspólnych zainteresowań i rozwijaniu wzajemnego zrozumienia pomiędzy młodymi ludźmi. eTwinning daje uczniom możliwość rozwijania w naturalnym szerokim środowisku wielu różnych kompetencji: językowych, interkulturowych i technicznych. Uczą się oni komunikacji pisanej i ustnej w wielu językach. Poziom trudności tematu i języka musi być dostosowany do możliwości intelektualnych uczniów. Rośnie motywacja do nauki języków głównie angielskiego jako języka globalnego i potrzeba uczenia się, ponieważ słownictwo i gramatyka są przyswajane do natychmiastowego, a nie przyszłego, wykorzystania. Tematy są wybierane przez nauczycieli i uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami i celami. Nauka staje się więc bardziej indywidualna i angażująca emocjonalnie. Praca w grupach, zarówno w klasie jak i z partnerami za granicą tworzy wiele okazji do wymiany poglądów i opinii, organizowania ich i przedstawiania w jasno określonym celu komunikacyjnym. Poprzez użycie poczty elektronicznej, pogwarek, czyli czatów, i forum, tworzenie i publikowanie stron internetowych, plików dźwiękowych i wideo (używane na przykład w prezentacjach Power Point) uczniowie rozwijają sprawność czytania i pisania w gatunkach tekstów charakterystycznych dla komunikacji cyfrowej. Owa współpraca pomaga uczniom nie tylko poznawać inne kultury, lecz także lepiej zrozumieć kulturę ojczystą i jej wartości. Mają szansę odkrywać wspólne uniwersalne wartości w kontekście szerszym niż lokalny. Poszukiwanie tych wartości jest charakterystyczne dla okresu dojrzewania w latach szkolnych. Dzieci uczą się rozpoznawać podobieństwa i różnice kulturowe oraz akceptować je bez osądzania. Uczą się także odróżniać zachowania, które są akceptowane w innej kulturze, chociaż w ich własnej mogą wydawać się dziwne od zachowań, które nie są akceptowane w żadnej kulturze. Wiedza o kulturze partnera w eTwinning i doświadczenia interkulturowe zdobyte w projekcie budują ogólną postawę otwarcia i tolerancji wobec innych kultur. Pozytywny stosunek do ludzi, którzy mówią innymi językami oraz mają swoje własne zwyczaje budzi ciekawość i pomaga ograniczyć pojęcie obcości i osobliwości. Młodzi ludzie stają się „obywatelami świata”.