Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina.

 

Projekt unijny:

"Umiem więcej i mogę więcej"              


Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Tytuł projektu: Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina.

Projekt skierowany do
254 uczniów i 29 nauczycieli szkół podstawowych w Bestwince, Janowicach i Kaniowie.

Celem głównym projektu
jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 29 nauczycieli w Gminie Bestwina.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie:
● rozwinięcie kompetencji kluczowych uczniów szkół objętych wsparciem,
● rozwinięcie zainteresowań uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi,
● pomoc uczniom z problemami edukacyjnymi poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
● wyposażenie szkół objętych wsparciem w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć w projekcie.

Projekt będzie realizowany w okresie od września 2017 do czerwca 2019 roku.