Po lekcjach ...

 W szkole są różne zajęcia dodatkowe, które rozwijają talenty uczniów.

Są to:

Koło biblijne

Celem koła biblijnego jest umacnianie wiary poprzez zgłębianie wiedzy biblijnej. Mottem spotkań są słowa świętego Hieronima: „Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Podczas zajęć koła biblijnego uczniowie poprzez opowieści, zabawę, quizy i dramy poznają historie Narodu Wybranego. Najciekawsze wydarzenia i związanych z nimi bohaterów.

Koło misyjne

Podczas spotkań koła misyjnego uczniowie poznają życie, kulturę i zwyczaje dzieci z różnych krajów i kontynentów świata. Swoją pracą szczególnie wspieramy jadłodajnie dla dzieci najuboższych w miasteczku Iquitos w Peru, którą prowadzi zaprzyjaźnioną ze szkołą świecka misjonarka – Pani Gabriela Filonowicz.

Schola „ANGELES”

Od listopada w naszej szkole działa schola głównie dla dzieci klas młodszych, ale śpiewać w niej może każdy uczeń, jeśli tylko ma czas i ochotę.

Koło Młodych Przyrodników

Celem spotkań jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego specyficznych potrzeb edukacyjnych, czyli rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych oraz rozbudzaniu świadomości ekologicznej. Kiedy tylko dopisuje pogoda zajęcia odbywają się w terenie. Prowadząca zajęcia - mgr Elżbieta Żmij

Koło polonistyczne

Na zajęciach uczniowie mają możliwość poszerzania umiejętności ortograficznych, gramatycznych, stylistycznych oraz poznawania nowych form i tekstów literackich. Prowadząca zajęcia - mgr Jolanta Kuczyńska

Koło historyczne

Na zajęciach uczniowie mają możliwość pogłębiania wiedzy historycznej, korzystania ze źródeł historycznych, pracy z mapą i atlasem. Poszerzania własnych zainteresowań oraz poznawania historii Polski i świata. Prowadząca zajęcia - mgr Jolanta Kuczyńska

Kółko komputerowe

Na zajęciach uczniowie wzbogacają swoją wiedzę i umiejętności w zakresie korzystania z różnych programów komputerowych, wykorzystania sieci Internet oraz obsługi urządzeń techniki cyfrowej. Prowadząca zajęcia - mgr Danuta Uniwersał

Koło teatralno-dziennikarskie - zajęcia prowadzone są w oparciu o autorski program mgr Jolanty Kuczyńskiej:

 „Program zajęć teatralno-dziennikarskich dla klas IV-VI szkoły podstawowej”.

Cele zajęć to:

Ø  Rozbudzanie zainteresowań uczniów teatrem i dziennikarstwem, słowem pisanym.

Ø  Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania ze sztuką, bywania w teatrze.

Ø  Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Ø  Udział w życiu kulturalnym szkoły.

Na zajęciach uczniowie mają możliwość:

- rozwijania i doskonalenia zdolności literackich,

- poszerzania wiadomości ogólno humanistycznych i uświadomienia sobie roli mass-mediów, środków i form ich pracy - poznania pracy dziennikarza radiowego i telewizyjnego,

- zdobycia umiejętności dziennikarskiej pracy z komputerem oraz korzystania z niego jako źródła wiedzy o świecie, pracy z magnetofonem lub dyktafonem,

- praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości i umiejętności dziennikarskich przy redagowaniu gazetki szkolnej „MISZMASZ”,

- rozwijania umiejętności pracy w zespole,

- poznania specyfiki swego środowiska, jego kultury, tradycji i spraw życia codziennego; uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych wspólnoty lokalnej,

- samokształcenia, korzystania z różnych dóbr kultury, docierania do informacji, wyrażania swego sądu, wszechstronnego rozwoju, wzbogacania swojej osobowości,

- rozwijania umiejętności segregowania i opracowywania zdobytych informacji, określania własnego stanowiska - motywowania sądów aprobujących i krytycznych.

Na zajęciach uczniowie uczą się:

- lepszego nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

- odnajdywania swojego miejsca w grupie, podkreślania swojej wartości,

- poszanowania poglądów innych,

- rozwiązywania problemów,

- ogólnego przygotowania do pełnienia różnych ról społecznych w przyszłości,

- poprawnego posługiwania się językiem pisanym i stosowania różnych form literackich.

Koło języka angielskiego dla przedszkolaków „Przygoda z angielskim”

Na zajęciach dzieci osłuchują się z językiem angielskim, poznają brzmienie słów i wyrażeń języka im obcego. Dzieci uczą się przez zabawę i piosenki. W czasie trwania zajęć panuje miła i serdeczna atmosfera. Prowadząca zajęcia - mgr Marlena Niemczyk-Handzlik

Koło języka angielskiego dla klas starszych

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów, którzy nie tylko chcą rozwijać swoją znajomość języka angielskiego, przygotowywać się do konkursów i olimpiad, ale również chcą pogłębiać swoją wiedzę na temat kraju, którego języka się uczą. Prowadząca zajęcia - mgr Marlena Niemczyk-Handzlik

Zajęcia eTwinningu

Zajęcia odbywają się dla wszystkich uczniów chętnych zawieraniem znajomości z europejskimi rówieśnikami, wykonywaniem ciekawych projektów oraz nauką języka angielskiego przy pomocy technologii informacyjnych (IT). Prowadząca zajęcia - mgr Marlena Niemczyk-Handzlik

Koło języka angielskiego dla klas młodszych

Dzieci będą przyswajać znajomość języka obcego przez zabawy, gry, quizy, krzyżówki, piosenki, rymowanki, chanty oraz przedstawienia teatralne. Uczniowie będą uczyli się bawiąc. Prowadząca zajęcia - mgr Marlena Niemczyk-Handzlik

Zespół wokalny „Po-tworek”

Na zajęciach wokalnych uczniowie mają okazję nie tylko do śpiewu, ale również do rozwijania swojego warsztatu głosowego poprzez ćwiczenia emisyjne i dykcyjne. Szkolny zespół wokalny uświetnia swoim śpiewem szkolne akademie, spotkania społeczności, a także bierze udział w przeglądach i konkursach wokalnych, gdzie już niejednokrotnie reprezentanci naszej szkoły zdobywali laury.

Założyciel zespołu i prowadzący zajęcia – mgr Dorota Pollak.

W poprzednim roku szkolnym zespół wokalny stworzył hymn naszej szkoły - można go posłuchać>>>

Zespól Po-tworek podczas wykonywania kolęd i pastorałek: http://www.youtube.com/watch?v=7XcV-K1K1_E

Kółko plastyczne dla klas I - III
Na zajęciach uczniowie mogą rozwijać wrodzone talenty z dziedziny plastyki i częściowo techniki. Usprawniają zdolności manualne, uczą się poczucia estetyki, samooceny i konstruktywnej krytyki. Ponadto poznają nowe, ciekawe techniki plastyczne, na bieżąco uczestniczą w szkolnych i pozaszkolnych konkursach, wykonują dekoracje i drobne upominki dla najbliższych. Opiekun: Ewelina Olejak

   Uczniowie uczestnicząc w powyższych zajęciach rozwijają swoje zainteresowania i zdolności i biorą udział w różnorodnych konkursach.

Ponadto w szkole działają:

  1. Szkolny Klub Europejski - istnieje już kilka lat, podczas których przeprowadzano wiele konkursów o charakterze plastycznym, informatycznym czy językowym. Wiele zajęć poświęconych jest tematowi Unii Europejskiej gdzie uczniowie dowiadują się wiele o kulturze, historii, polityce i geografii krajów Unii. Dzieci klas szóstych przyswajają dodatkowo informacje o państwach anglojęzycznych: Anglii, Irlandii, Walii, Szkocji. Nasza szkoła chciałaby współpracować i wymieniać spostrzeżenia z uczniami szkół całego świata. Jest to powód do stworzenia anglojęzycznej strony internetowej, w której tworzenie włączają się uczestnicy klubu.

  2. SKO - zrzesza młodzież od klasy I-VI. Warunkiem przynależności jest systematyczne oszczędzanie. Członkowie SKO włączają się do zbiórek surowców wtórnych, przygotowują imprezy szkolne, klasowe. Najsystematyczniej oszczędzają klasy młodsze. Oni też na koniec roku otrzymują nagrody rzeczowe.

  3. Spółdzielnia Uczniowska, która w ramach swojej działalności gospodarczej prowadzi sklepik szkolny, czyli zaopatruje uczniów w słodkie bułki, słodycze, napoje, artykuły papiernicze itp. Wprowadzone zostały również jogurty oraz owoce.

    Wypracowane środki przeznaczone są na różnorodne cele szkolne – sponsorowanie nagród w konkursach szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, dofinansowanie wycieczek.

W szkole organizowane są też wyjazdy na basen, do teatru i kina, rajdy i wycieczki turystyczne.

Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w różnego rodzaju akcjach np.: „Góra grosza”, „Sprzątanie świata”, zbiórka makulatury, żołędzi i kasztanów dla leśnych zwierząt.