Po lekcjach ...

 W szkole są różne zajęcia dodatkowe, które rozwijają talenty uczniów.

Są to:

ZAJĘCIA SPORTOWE
W szkole realizowane są dla uczniów klas 5-8 pozalekcyjne zajęcia sportowe, w ramach ogólnopolskiego Programu SKS, które na czas pandemii zostały zawieszone. Uruchomione zostaną ponownie po powrocie uczniów starszych klas do szkoły.
Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej. Dyscypliny, jakie dominują na zajęciach to przede wszystkim gry zespołowe: piłka nożna, koszykówka i siatkówka. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności techniczne i taktyczne. Wyrównują swoje umiejętności względem grupy. Mają okazję lepiej się poznać. Uczą się zasad fair- play oraz współpracy na boisku.
CELE PROGRAMU:
1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci
i młodzież.

2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.

3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

5. Motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych
i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży.

6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia.

7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.

8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
Marta Nikiel


Koło zainteresowań „Mali odkrywcy” w klasie 1
Koło zainteresowań „Mali odkrywcy” to zajęcia skierowane do uczniów klasy pierwszej, wychodzące na przeciw zaspokajaniu naturalnej ciekawości młodego człowieka.
W trakcie zajęć uczniowie mają możliwość samodzielnego szukania odpowiedzi, dotyczących tajemnic przyrody i otaczającego nas świata. Przyswajanie wiedzy poprzez zabawę i eksperymenty pozwala dzieciom w łatwy i przyjemny sposób zrozumieć zagadnienia z zakresu fizyki, chemii czy nowych technologii. Poznawanie różnych zależności, zjawisk, obserwowanie, doświadczanie pozwala dziecku nie tylko przeżyć dane zagadnienie, ale również lepiej je zapamiętać.

Anna Pycia


Zajęcia polonistyczno-teatralne
Z powodu sytuacji pandemii zajęcia teatralne ustąpiły miejsca zajęciom polonistycznym.
W I półroczu uczniowie klas 7-8 przygotowywali się głównie do konkursu kuratoryjnego, ale też poszerzali wiedzę dotyczącą języka ojczystego, teatru, filmu, dziennikarstwa. W II półroczu zajęcia poświęcone są gównie uczniom klas 4-6. Na zajęciach utrwalane są zasady ortograficzne, umiejętność wypowiadania się, rozstrzygane są „problemy językowe”, poszerzane jest słownictwo.
Zajęcia cechuje atmosfera współpracy i życzliwości. Uczniowie czują się swobodnie, często jest dużo śmiechu i dobrej zabawy.
Jolanta Kuczyńska


Zajęcia ogólnorozwojowe w klasie trzeciej.
Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań dzieci oraz wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego potrzeb i zainteresowań edukacyjnych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
Inteligencja ruchowa - rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy z nietypowymi przyborami, taniec, odgrywanie ról.
Inteligencja językowa- rozwijanie sprawności językowej poprzez tworzenie historyjek, słuchanie opowiadań, fragmentów książek, gry słowne, scenki dramowe, teatrzyki.
Inteligencja matematyczno-logiczna- gry logiczne, zadania, zagadki.
Inteligencja wizualno -przestrzenna- rozwijanie sprawności manualnej - poprzez różnorodne formy plastyczno-techniczne.
Inteligencja muzyczna– rozwijanie inteligencji muzycznej poprzez śpiew, taniec, tworzenie muzyki.
Inteligencja przyrodnicza – rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody poprzez wycieczki oraz korzystanie z różnych źródeł informacji.
Rozbudzanie ciekawości poznawczej twórczego działania grupie, samodzielności – inteligencje intrapersonalna i interpersonalna.


Kółko plastyczne dla uczniów klas pierwszych.
W trakcie zajęć dzieci mogą rozwijać zainteresowania i uzdolnienia plastyczne, pozwalają one także na wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka, rozwijanie wrażliwości estetycznej, a także procesów poznawczych. Program zajęć umożliwia również kształtowanie umiejętności organizowania pracy i współdziałania w zespole oraz doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi na wykonywanym działaniu. Zajęcia prowadzą wychowawczynie klas I, p. Karolina Wróbel oraz p. Marcelina Kubiczek.