Po lekcjach ...

 W szkole są różne zajęcia dodatkowe, które rozwijają talenty uczniów.

Są to:

1. Zajęcia ogólnorozwojowe w klasie trzeciej.

2. Kółko plastyczne dla uczniów klas pierwszych.
 

Zajęcia ogólnorozwojowe w klasie trzeciej.
Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań dzieci oraz wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego potrzeb i zainteresowań edukacyjnych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
Inteligencja ruchowa - rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy z nietypowymi przyborami, taniec, odgrywanie ról.
Inteligencja językowa- rozwijanie sprawności językowej poprzez tworzenie historyjek, słuchanie opowiadań, fragmentów książek, gry słowne, scenki dramowe, teatrzyki.
Inteligencja matematyczno-logiczna- gry logiczne, zadania, zagadki.
Inteligencja wizualno -przestrzenna- rozwijanie sprawności manualnej - poprzez różnorodne formy plastyczno-techniczne.
Inteligencja muzyczna– rozwijanie inteligencji muzycznej poprzez śpiew, taniec, tworzenie muzyki.
Inteligencja przyrodnicza – rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody poprzez wycieczki oraz korzystanie z różnych źródeł informacji.
Rozbudzanie ciekawości poznawczej twórczego działania grupie, samodzielności – inteligencje intrapersonalna i interpersonalna.


Kółko plastyczne dla uczniów klas pierwszych.
W trakcie zajęć dzieci mogą rozwijać zainteresowania i uzdolnienia plastyczne, pozwalają one także na wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka, rozwijanie wrażliwości estetycznej, a także procesów poznawczych. Program zajęć umożliwia również kształtowanie umiejętności organizowania pracy i współdziałania w zespole oraz doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi na wykonywanym działaniu. Zajęcia prowadzą wychowawczynie klas I, p. Karolina Wróbel oraz p. Marcelina Kubiczek.